• Lorem ipsum

Algemeen

1. Definities en reikwijdte voorwaarden

  • In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: Hofmans: Hofmans loon- en handelsbedrijf B.V. (handelsnamen ook: Hofmans, Hofmans grondverzetmachines, Hofmans Tools and Machinery); Afnemer: de wederpartij van Hofmans; Partijen: Hofmans en Afnemer gezamenlijk; Voorwaarden: de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden; Materieel: hetgeen Hofmans verhuurt of verkoopt aan Afnemer; Diensten: alle werkzaamheden die Hofmans voor Afnemer verricht, betaald of onbetaald en al dan niet in verband met verkoop of verhuur van Materieel.

  • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Hofmans en Afnemer.

  • Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken, en voor zover het initiatief tot afwijken bij Afnemer ligt: met uitdrukkelijke instemming van Hofmans. Algemene voorwaarden van de Afnemer gelden niet tussen Partijen.

 

2. Totstandkomen overeenkosmt

  • Aanbiedingen/offertes van Hofmans zijn vrijblijvend en kunnen op ieder moment worden ingetrokken. Tenzij anders vermeld heeft Afnemer 2 maanden tijd om te accepteren.

  • Met acceptatie komt in beginsel een overeenkomst tot stand. Hofmans kan gedurende 10 dagen na de acceptatie alsnog besluiten de overeenkomst niet aan te gaan, zonder opgaaf van reden en zonder dat zij tot enige vergoeding verplicht is.

  • Maten, gewichten, capaciteiten, prestaties of resultaten in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, reclamemateriaal e.d. zijn indicatief en onder voorbehoud van (typ)fouten. Hetzelfde geldt voor prijsvermeldingen. Aan dergelijke informatie kan Afnemer geen rechten ontlenen.

  • Als Afnemer een aanvraag doet voor Materieel of Diensten/of Hofmans een offerte baseert op door Afnemer verstrekte gegevens, staat Afnemer in voor de juistheid en volledigheid van de aanvraag en/of de verstrekte gegevens. Afnemer kan gegevens corrigeren of aanvullen tot twee dagen na dagtekening van de orderbevestiging. Indien wijziging van de overeenkomst daarna naar het oordeel van Hofmans nog mogelijk is, zijn daarmee gepaard gaande kosten en eventuele vertraging voor risico van Afnemer.

 

3. Prijzen en betaling

  • Prijzen zijn in euro’s , exclusief omzetbelasting en van overheidswege opgelegde heffingen.

  • Indien tussen Hofmans en Afnemer een prijs in een andere valuta dan de Euro is overeengekomen en die andere valuta ten opzichte van de Euro in waarde daalt na het moment van de laatste (prijs)aanbieding van Hofmans, is Hofmans gerechtigd de prijs aan te passen voor zoveel als nodig is om de opgetreden waardedaling tot het moment van volledige betaling goed te maken.

  • Prijzen genoemd in aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en brochures van Hofmans zijn gebaseerd op de laatst bekende kostencomponenten. Hofmans mag verhogingen van de kostprijs, die buiten haar invloedssfeer liggen, aan Afnemer doorberekenen.

  • De betalingstermijn is 2 weken vanaf de datum van de (deel)factuur. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening van facturen of opschorting van betalingen, op welke grond dan ook. Betalingen door Afnemer worden als eerste in mindering gebracht op verschuldigde rente, en daarna op openstaande facturen in volgorde van ouderdom (de oudste het eerst).

 

4. Gevolgen (dreigend) niet-nakomen overeenkomst

  • Als Afnemer in gebreke blijft bij enige prestatie jegens Hofmans, dan is Hofmans gerechtigd al haar verplichtingen jegens de Afnemer op te schorten, ook voor zover ze niet rechtstreeks in verband met de niet (juist en/of volledig) verrichte prestatie van Afnemer staan. Al hetgeen Afnemer – uit welken hoofde dan ook – verschuldigd is aan Hofmans wordt terstond opeisbaar.

  • De in het vorige lid bedoelde gevolgen treden eveneens in als Hofmans gerede twijfel heeft of Afnemer zijn verplichtingen zal nakomen. Als één van de volgende omstandigheden zich voordoet is dat in ieder geval voldoende grond voor twijfel: beslaglegging, surséance van betaling, faillissement of aanvraag voor een schuldsanering (WSNP) van de Afnemer, gehele of gedeeltelijke staking dan wel stillegging dan wel plotselinge verplaatsing van diens bedrijf, verkoop van aandelen of van delen van diens onderneming.

  • Indien de omstandigheden als genoemd in het eerste en tweede lid zich voordoen, kan Hofmans de overeenkomst met Afnemer zonder nadere ingebrekestelling ontbinden zonder dat zij gehouden is eventuele schade te vergoeden. Zij maakt van dit recht geen gebruik indien Afnemer binnen een door Hofmans te stellen termijn alsnog al haar openstaande verplichtingen voldoet dan wel daarvoor afdoende zekerheid stelt, dit ter beoordeling van Hofmans.

  • Hofmans heeft recht op vergoeding van alle schade die voortvloeit uit het in gebreke blijven door Afnemer, daaronder begrepen nalaten om afdoende zekerheid te stellen als hierboven bedoeld. Indien Afnemer in gebreke blijft met het tijdig voldoen van facturen of andere betalingsverplichtingen, is de wettelijke handelsrente verschuldigd over de hoofdsom, alsmede rente over die rente. Aan buitengerechtelijke incassokosten is Afnemer 15% van de hoofdsom verschuldigd, met een minimum van 200 euro exclusief btw.

  • Hofmans behoudt daarnaast alle rechten die haar krachtens de wet toekomen bij (dreigend) tekortschieten van Afnemer.

  • Hofmans kan zich op overmacht beroepen als zij buiten haar schuld haar verplichtingen jegens Afnemer niet kan nakomen, of als (ongewijzigde) nakoming voor haar bijzonder bezwaarlijk of kostbaar zou zijn. Als overmacht aan de zijde van Hofmans gelden onder meer: stakingen; bedrijfsbezettingen; onderbreking van haar werkzaamheden als gevolg van uitval van haar machines of apparatuur, storingen in toevoer van energie en water of brand e.d.; import-, export- en productieverboden en andere overheidsmaatregelen; transportbelemmeringen; tekort schieten van toeleveranciers en hulppersonen om welke reden dan ook, dus zonder dat ook eerder in de keten sprake is van overmacht.

  • Doet zich aan de zijde van Hofmans overmacht voor, dan zal zij Afnemer daarvan met bekwame spoed mededeling doen. Hofmans mag de nakoming van haar verplichtingen gedurende ten hoogste dertig dagen na deze mededeling opschorten. Na dertig dagen, of zoveel eerder als Hofmans bepaalt, is ieder der Partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

  • Aan Afnemer komt in geen geval een retentierecht toe.

 

5. Aansprakelijkheid

  • Behoudens opzet of grove schuld is iedere verplichting tot ongedaanmaking dan wel schadevergoeding, indien van toepassing: bij elkaar opgeteld, beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat Afnemer aan Hofmans heeft voldaan voor het Materieel of de Dienst waarmee de vordering van Afnemer verband houdt. Indien Hofmans op haar beurt verhaal heeft op een derde, gelden beperkingen in de aansprakelijkheid van die derde jegens Hofmans, ook in de verhouding tussen Hofmans en Afnemer. In geen geval is Hofmans aansprakelijk boven het bedrag dat onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

  • Hofmans is alleen aansprakelijk voor directe schade. Daaronder valt in ieder geval niet: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop aan de zijde van Afnemer.

  • Indien Hofmans aansprakelijk is voor letselschade of overlijden is die (alleen) beperkt tot het bedrag dat is gedekt onder haar aansprakelijkheidsverzekering.

  • Afnemer zal Hofmans vrijwaren tegen alle vorderingen van derden, ongeacht op welke grond, in verband met de Materialen of Diensten, tenzij Afnemer aantoont dat de vordering van de derde uitsluitend verband houdt met een omstandigheid die voor risico van Hofmans komt.

  • De beperking van aansprakelijkheid in deze Voorwaarden geldt mede ten behoeve van de personen, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van verplichtingen van Hofmans.

 

6. Overdracht rechten en plichten, eigendomsvoorbehoud, meldplicht bodemrecht

  • Afnemer kan vordering(en) op Hofmans niet overdragen aan derden. Deze bepaling heeft goederrechtelijke werking. Voor schuld- en contractovername gelden de wettelijke bepalingen, met dien verstande dat Afnemer daarvoor op voorhand de benodigde toestemming verleent en de benodigde medewerking toezegt.

  • Hofmans behoudt zich de eigendom van verkocht en geleverd Materieel voor totdat Hofmans van Afnemer volledige betaling heeft ontvangen van al hetgeen Afnemer contractueel aan Hofmans verschuldigd is uit hoofde van geleverd Materieel en/of Diensten.

   Afnemer mag zaken waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, slechts gebruiken binnen het kader van zijn gewone bedrijfsactiviteiten. Hij kan echter die zaken niet vervreemden, verhuren of met zekerheden of andere beperkt zakelijke rechten belasten.

  • Afnemer doet Hofmans onmiddellijk melding van belastingschulden waarvoor de fiscus het bodemrecht heeft. Hofmans is in dat geval bevoegd het op de bodem van afnemer aanwezige Materieel dat eigendom is van Hofmans, onmiddellijk in haar, Hofmans’, feitelijke macht te brengen. Als de fiscus haar bodemrecht uitoefent, doet Afnemer daarvan tevens onmiddellijk melding.

 

7. Handleiding; instructie gebruik

  • Hofmans zal Afnemer in de vorm van een handleiding of instructieboek informeren over de constructie, werking en behandeling van Materieel. De informatie wordt in het Nederlands verstrekt. Afnemer dient zo nodig zelf voor vertaling zorg te dragen.

  • Voor zover een vergunning voor het bezit en/of gebruik van het Materieel is vereist, draagt Afnemer zelf zorg voor de verkrijging daarvan.

 

8. Geschillen

  • Voor vorderingen van Afnemer op Hofmans geldt een vervaltermijn van een jaar die aanvangt op het moment dat de feiten die ten grondslag liggen aan de vordering bij Afnemer bekend waren dan wel redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn.

  • Op de rechtsverhouding(en) tussen Hofmans en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  • De rechter in de rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die tussen Hofmans en Afnemer over of samenhangend met een rechtsverhouding tussen hen rijzen. Hofmans blijft echter bevoegd desgewenst een geschil aan te brengen bij een andere relatief competente rechter.

  • Komen partijen alsnog arbitrage overeen, dan zal die worden uitgevoerd door een arbiter van de Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en –Handel te ’s-Gravenhage.

 

Aanvullende voorwaarden van toepassing op verhuur van materieel

9. Aanvang en einde huurperiode

  • Huurovereenkomsten worden aangegaan voor een periode van minimaal één volledige dag. De huur is verschuldigd over de huurperiode. Bij het bepalen van de huurperiode worden alle dagen, ook zaterdagen, zon- en feestdagen en andere vrije dagen, of dagen waarop door omstandigheden niet gewerkt kan worden, meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een volledige dag.

  • De huurperiode gaat in op het moment dat het Materieel aan Afnemer ter beschikking wordt gesteld. Het opgegeven tijdstip van ter beschikkingstelling geldt slechts bij benadering. Hofmans is niet aansprakelijk voor overschrijding van het opgegeven tijdstip. Indien Afnemer het Materieel ten minste twee maal niet volgens afspraak in ontvangst neemt, kan Hofmans de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden.

  • Het Materieel dient direct bij ontvangst te worden gecontroleerd door Afnemer. Tekortkomingen moeten op de dag van aflevering, direct worden gemeld en door Afnemer aangetekend op het afleveringsformulier/de huurovereenkomst. De Afnemer machtigt haar medewerker(s) om het Materieel in ontvangst te nemen en te controleren bij aanvang van de huurperiode.

  • Het Materieel dient aan het einde van de overeengekomen huurperiode aan Hofmans te worden geretourneerd. Afnemer meldt uiterlijk 24 uur tevoren het tijdstip van retour, dan wel – indien afhalen is overeengekomen, het tijdstip waarop het Materieel op een afgesproken locatie door Hofmans kan worden afgehaald (afmelding).

  • Tussentijds beëindigen van de huurovereenkomst, of annulering vóór de ingangsdatum, is mogelijk als Hofmans daarmee instemt. In dat geval is de huur tot aan het einde van de oorspronkelijk overeengekomen huurperiode verschuldigd, met een korting van 20% voor zover huurtermijnen op het moment van beëindiging nog niet zijn vervallen. Eenzijdige verlenging door Afnemer is niet mogelijk tenzij de huurovereenkomst daarin uitdrukkelijk voorziet.

  • De huurperiode eindigt feitelijk als het Materieel door Afnemer is geretourneerd en wel doordat het ter hand is gesteld aan een medewerker van Hofmans op locatie bij Hofmans. Het gehuurde Materieel achterlaten op het werk of in of bij (één van) de vestigingen van Hofmans geldt niet als einde huurperiode. Ook wanneer het Materieel door Hofmans of een derde wordt opgehaald bij Afnemer, eindigt de huurperiode pas op het moment dat het Materieel op haar locatie aan een medewerker van Hofmans ter hand is gesteld.

  • In ontvangst nemen en een bewijs van inontvangstname betekent slechts dat Hofmans het Materieel weer tot haar beschikking heeft. Het is geen bewijs van de staat waarin de de goederen verkeren.

 

10. Huurprijs, kosten herstel en waarborgsom 

  • De dag- en weekhuurprijzen zijn gebaseerd op een gebruik van 8 uur per dag of 40 uur per week. Bij een gebruik van meer dan 8 uur per dag of 40 uur per week geldt een door Hofmans vast te stellen korting. Meeruren worden in rekening gebracht op basis van de huurprijs per uur met een korting van 10%. Minderuren worden niet gecompenseerd.

  • Hofmans controleert het Materieel binnen 10 werkdagen na retour. Indien het Materieel zich na afloop van de huurperiode niet in de staat bevindt waarin het aan Afnemer ter beschikking werd gesteld (behoudens normale slijtage), laat Hofmans dat met bekwame spoed na de controle weten aan de Afnemer. Na deze melding kan Hofmans direct de vervanging, reparatie en/of reiniging uitvoeren. Afnemer is gehouden de kosten van deze werkzaamheden aan Hofmans te vergoeden. Indien de Afnemer bij de controle aanwezig wil zijn, dient hij dat voor het verstrijken van de huurperiode schriftelijk te laten weten.

  • Indien een waarborgsom is overeengekomen wordt het Materieel pas aan Afnemer ter beschikking gesteld nadat de waarborgsom door Hofmans is ontvangen. De waarborgsom wordt binnen 3 weken na het einde van de huurperiode gerestitueerd, onder aftrek van eventueel aan Hofmans nog toekomende huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten.

   Hofmans zal geen rente vergoeden over het bedrag van de waarborgsom.

 

11. Verplichtingen van afnemer

  • Afnemer is verplicht het Materieel overeenkomstig de bestemming te gebruiken en als een goed huisvader te verzorgen. Afnemer volgt te allen tijde de handleiding, het instructieboek en/of overige aanwijzingen van Hofmans.

  • Afnemer meldt eventuele gebreken aan het Materieel direct aan Hofmans in de vorm van een storingsmelding.

  • Dagelijks onderhoud, inclusief eenvoudige reparaties, en controles komen voor rekening van Afnemer. Indien meer omvattende werkzaamheden aan het Materieel tijdens de huurperiode noodzakelijk zijn, stelt Afnemer Hofmans daarvan direct in kennis in de vorm van een storingsmelding.

  • Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof en smeermiddelen en voor het op peil houden van het oliepeil van het Materieel gedurende de gehele huurperiode.

  • Het is Afnemer zonder uitdrukkelijke toestemming van Hofmans niet toegestaan veranderingen aan het Materieel aan te brengen, dan wel zelf reparaties te (laten) verrichten, behoudens dagelijks onderhoud en controles.

  • Het gebruik van het Materieel is alleen toegestaan aan medewerkers in loondienst van de Afnemer tenzij vooraf door Hofmans schriftelijk anders is goedgekeurd. Deze medewerkers moeten over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken en moeten in het bezit zijn van de benodigde kwalificaties zoals rijbewijzen en certificaten. Het Materieel mag niet aan derden ter beschikking gesteld worden.

  • Hofmans heeft het recht het Materieel te allen tijde te controleren of te laten controleren. De Afnemer verplicht zich hieraan volledige medewerking te verlenen.

  • Afnemer informeert Hofmans uit eigen beweging op welke locatie het Materieel wordt ingezet. Bij tussentijdse verplaatsing wordt Hofmans geïnformeerd. Afnemer mag het Materieel niet buiten Nederland brengen.

  • Afnemer dient het Materieel in dezelfde staat aan Hofmans terug te bezorgen/laten bezorgen, als waarin Afnemer het heeft ontvangen (e.e.a. behoudens normale slijtage). Het Materieel dient gereinigd te zijn.

 

12. Schades, verlies, risico afnemer

  • Afnemer meldt schade die naar zijn schatting meer dan 100 euro bedraagt, zo spoedig mogelijk aan Hofmans.

  • Afnemer meldt geheel of gedeeltelijk verlies (het uit zijn macht geraken door bijvoorbeeld diefstal of verduistering) of geheel of gedeeltelijk vergaan in fysieke zin van het Materieel onverwijld na ontdekking ervan aan Hofmans en verleent ook verder alle gevraagde medewerking. Van vergaan is mede sprake, indien de kosten van herstel van een beschadiging aan het Materieel naar het oordeel van Afnemer de huurwaarde op dat moment van het Materieel in het economische verkeer overtreffen (“total loss”).

  • Schade aan of verlies van het Materieel ontstaan tijdens de huurperiode is voor risico van Afnemer. Dit risico is niet verzekerd door Hofmans. Verlies of total loss verplicht de Afnemer tot vergoeding van de vervangingswaarde van het Materieel. Bij (overige) schade zijn de kosten van reparatie voor Afnemer. Daarnaast moet Afnemer aan Hofmans alle bijkomende kosten en schade vergoeden die verband houden met het verlies van of de schade aan het Materieel, zoals gederfde huurinkomsten, eventueel noodzakelijk geworden tijdelijke huur van vervangend Materieel door Hofmans, bergingskosten etc.

  • Schades tijdens de huurperiode veroorzaakt door of met het Materieel zijn eveneens voor risico van Afnemer. Te denken valt aan werkrisico, inclusief schades aan (ondergrondse) buizen en leidingen. Dit risico is niet verzekerd door Hofmans, met uitzondering van de verplichte dekking op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Hiermee is uitsluitend schade toegebracht aan derden tijdens deelname aan het wegverkeer verzekerd. Schade aan het Materieel en schade van of letsel aan de bestuurder of eventuele andere inzittenden valt niet onder de verplichte WAM-dekking. Het eigen risico onder de WAM-verzekering wordt door Afnemer betaald, en schades die in beginsel onder de WAM vallen maar die in de polis zijn uitgesloten, blijven voor risico van Afnemer. Te denken valt aan schades veroorzaakt terwijl de bestuurder onder invloed verkeerde. Boetes, bekeuringen of andere heffingen opgelegd tijdens de huurperiode in verband met het gebruik van het Materieel, komen eveneens voor rekening van Afnemer ook als zijn ze gericht aan Hofmans.

  • Indien het Materieel door Afnemer wordt ingezet op een project waarvoor CAR-dekking geldt, verklaart Afnemer dat Hofmans als mede-verzekerde rechten aan de CAR-verzekering kan ontlenen. Een eventueel eigen risico komt voor rekening van Afnemer.

 

13. Overige bepalingen

  • Hofmans heeft het recht om het Materieel door gelijkwaardig materieel te vervangen, zonder dat dit Afnemer enig recht op schadevergoeding geeft.

  • Indien buiten de schuld van de Afnemer schade/storing aan het Materieel is ontstaan, heeft hij recht op vervanging door gelijkwaardig Materieel gedurende de resterende huurperiode. Dit laat onverlet dat schade aan het Materieel die ontstaat gedurende de huurperiode, voor risico van Afnemer is. Onkosten of schade bij stagnatie van werk door uitvallen van het Materieel kunnen niet op Hofmans verhaald worden.

  • Bij verlies of vergaan van Materieel eindigt de huurovereenkomst voor het gedeelte van het Materieel dat het betreft. Indien gebruik van een gedeelte van het Materieel mogelijk en zinvol is, wordt de huurprijs dienovereenkomstig aangepast en duurt de huurovereenkomst voort.

  • De Afnemer zal aan derden steeds duidelijkheid verschaffen over haar positie als huurder, en over de positie van Hofmans als rechthebbende ten aanzien van het Materieel.

 

14. Derdenbeding

  • Afnemer verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat de eigendom van het Materieel bij een derde kan (komen te) berusten of dat het Materieel kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van Hofmans te vorderen heeft of mocht krijgen.

  • Afnemer zal het Materieel op eerste verzoek aan zo een derde afgeven, indien en zodra de derde afgifte van het Materieel zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van Hofmans jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de huurovereenkomst zonder dat nadere handelingen zijn vereist en met onmiddellijke ingang ontbonden. De derde wijst de plaats af waar het Materieel aan haar moet worden afgegeven.

  • In plaats van afgifte te vorderen, kan de derde ervoor kiezen de huurovereenkomst voort te zetten op gelijke voorwaarden als tussen Hofmans en Afnemer gelden. Afnemer is verplicht dan ook aan zijn verplichtingen onder de huurovereenkomst na te komen, jegens de derde in plaats van jegens Hofmans.

  • Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.

  • Noch Afnemer, noch door Hofmans kan dit derdenbeding herroepen.

Aanvullende voorwaarden van toepassing op verkoop van materieel

15. Aflevering en risico, kosten

  • Levering van Materieel is Ex Works (“af fabriek”), dat wil zeggen dat de kosten voor vervoer voor Afnemer zijn en ook het risico overgaat op de Afnemer op het moment dat Hofmans heeft laten weten dat het Materieel gereed staat op de afgesproken locatie.

  • Hofmans is bevoegd tot het doen van deelleveranties.

  • Opslag- en overige kosten die Hofmans maakt in verband met het Materieel zijn voor rekening van Afnemer vanaf het moment van levering. Daarnaast is Hofmans gerechtigd om de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Afnemer het Materieel niet ophaalt nadat haar daartoe twee maal de mogelijkheid is geboden. De in dit artikellid genoemde kosten blijven ook dan verschuldigd tot aan het moment van ontbinding.

 

16. Kwaliteit; keuring door afnemer

  • Het Materieel voldoet aan de kwaliteitseisen en functionaliteiten, die uitdrukkelijk zijn overeengekomen, en aan de wettelijke voorschriften - met name die met betrekking tot bediening, gebruik op wegen en veiligheid - die ten tijde van de laatste aanbieding van Hofmans in Nederland van kracht zijn. Voor zover niet uitdrukkelijk kwaliteitseisen zijn overeengekomen, zal de kwaliteit van het Materieel niet liggen beneden de goede gemiddelde kwaliteit.

  • In aanvulling op deze Voorwaarden en zo nodig in afwijking van deze Voorwaarden gelden eventuele garanties en die aan Afnemer afzonderlijk zijn verstrekt. Diensten, zoals verrichten van onderhoud en reparaties of (verzorgen van) transport voor rekening en risico van Afnemer, kunnen deel uitmaken van de koopovereenkomst.

  • Afnemer dient het Materieel binnen tien (10) werkdagen na levering zorgvuldig te inspecteren en te testen. Op gebreken in het Materieel – hieronder wordt verstaan: afwijkingen ten opzichte van de overeengekomen kwaliteit en functionaliteit - die Afnemer bij deze inspectie en test had kunnen ontdekken of die hij heeft ontdekt maar vervolgens niet binnen één-en-twintig (21) kalenderdagen na levering schriftelijk aan Hofmans heeft gemeld, kan hij tegenover Hofmans geen beroep meer doen. Een en ander geldt ook in geval van deelleveringen.

 

17. Herstel van gebreken

  • Hofmans verplicht zich tot herstel van gebreken, waarvan bij de in het vorige artikel bedoelde controle en test blijkt en die tijdig schriftelijk aan haar zijn gemeld, als ook tot herstel van gebreken die bij de hiervoor bedoelde controle niet hadden kunnen worden ontdekt maar binnen zes maanden na de levering alsnog aan het licht treden en die binnen tien (10) kalenderdagen na de ontdekking schriftelijk aan haar worden gemeld. Voor zover hierna niet anders wordt bepaald, geschiedt herstel voor rekening van Hofmans.

  • Met betrekking tot herstel van gebreken gelden verder nog de volgende bepalingen:

   Hofmans zal zich inspannen om herstel zo spoedig als bij de gegeven omstandigheden mogelijk is uit te (doen) voeren. Afnemer biedt alle daartoe vereiste medewerking.

   b. herstel geschiedt zoveel mogelijk op een door Hofmans daartoe aan te wijzen plaats. Transport van en naar die plaats is voor rekening en risico van Afnemer.

   c. In geval herstel buiten Nederland komen ook de reis- en verblijfkosten van hen, die onderzoek verrichten en het herstel uitvoeren, voor rekening van Afnemer.

   d. Goederen of onderdelen, die bij herstel vrij komen, worden automatisch eigendom van Hofmans.

   e. Indien het gebrek te wijten is aan handelen of nalaten van een derde, geschiedt het ongedaan maken daarvan slechts kosteloos, voor zover de derde de kosten van ongedaan maken voor zijn rekening neemt. Ook hier geldt allereerst als voorwaarde dat het gebrek tijdig is gemeld bij Hofmans.

   f. Afnemer heeft geen recht jegens Hofmans op herstel van gebreken, waarvan aannemelijk is dat zij het gevolg zijn van normale slijtage, van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik- van gebruik niet overeenkomstig de bestemming- of van het niet (juist) opvolgen van bepaalde aanwijzingen dan wel instructies van Hofmans.

   g. Het recht van Afnemer jegens Hofmans op herstel van gebreken vervalt, wanneer Afnemer het herstel zonder voorafgaande toestemming van Hofmans zelf uitvoert of door een derde doet uitvoeren.

   h. Indien Afnemer zijn betalingsverplichtingen jegens Hofmans niet nakomt, dan leidt dat tot verval van zijn recht op herstel gebreken.

  • Indien een gebrek niet of slechts tegen voor Hofmans onevenredig hoge kosten kan worden hersteld, is Hofmans niet tot herstel gehouden. In dat geval wordt de koopprijs voor het Materieel verminderd, welke vermindering zoveel mogelijk op basis van overleg tussen Hofmans en Afnemer en met inachtneming van de bij het sluiten van de betreffende overeenkomst gehanteerde eenheidsprijzen wordt vastgesteld. Indien over aanpassing van de prijs geen overeenstemming wordt bereikt kan de betreffende overeenkomst door ieder van de partijen schriftelijk worden ontbonden. Het recht op ontbinding komt Afnemer allen toe, als het gebrek voor hem zo bezwaarlijk is dat zelf bij een aangepaste prijs handhaving van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd

 

18. Termijnen

  • De voor levering van Materieel start op de datum van de opdrachtbevestiging of, indien is afgesproken dat Afnemer de koopprijs geheel of gedeeltelijk vooruit voldoet, op het moment dat volledige betaling van dit bedrag is ontvangen.

  • De termijn voor aanvang van herstel van gebreken bedraagt twintig (20) werkdagen en vangt aan op de dag na schriftelijke melding van het gebrek door Afnemer.

  • De bepalingen omtrent overmacht gelden onverkort voor het nakomen van termijnen door Hofmans. Termijnen worden opgeschort zo lang de overmacht voor Hofmans voortduurt.

  • Indien Hofmans mede afhankelijk is van de medewerking van Afnemer wordt de termijn voor uitvoering opgeschort gedurende de periode dat Afnemer in die medewerking om welke reden dan ook tekortschiet. Hetzelfde geldt, indien vertragingen in de uitvoering ontstaan als gevolg van verzoeken van of vanwege Afnemer of een overheidsinstantie tot wijziging, aanpassing of aanvulling van hetgeen is overeengekomen. Bovendien komen de extra-kosten, die voor Hofmans in verband met deze vertragingen ontstaan, voor rekening van Afnemer.

  • Hofmans raakt pas in verzuim, indien Afnemer na het verstrijken van de overeengekomen (eventueel verlengde) termijn schriftelijk een redelijke nadere termijn stelt — niet korter dan veertien kalenderdagen gerekend vanaf de dag van ontvangst van de aanzegging — en Hofmans ook binnen die nadere termijn niet aan zijn leveringsverplichting voldoet.

 

19. Tekeningen, programmatuur e.d. 

  • Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi, programmatuur (software) en andere gegevens, voor zover niet zijnde een handleiding of instructieboek, die Hofmans aan Afnemer ter hand stelt, blijven eigendom van Hofmans en dienen op eerste verzoek van Hofmans te worden teruggegeven. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming mogen genoemde gegevens niet worden gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven.

© Hofmans tools and machinery 06/2021. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer: